Αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών υποβολής αίτησης.

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ότι έχει αποσταλεί email σχετικά με τα δικαιολογητικά τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο).

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Επιλογής η οποίο εξέτασε μία προς μία τις αιτήσεις, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, ζητάει εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των εν λόγω email, διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εάν δεν παρασχεθούν εμπρόθεσμα οι διευκρινίσεις αυτές, τότε ο δυνάμει ωφελούμενος μηδενίζεται στο κριτήριο μοριοδότησης και μόνο σ’ αυτό/ά όπου εμφανίζεται αναντιστοιχία των δηλωθέντων στην αίτηση και των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Τέλος, προτείνεται ο έλεγχος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam) ώστε οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να σιγουρευτούν εάν ανήκουν ή όχι στην κατηγορία αυτών όπου τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά χρίζουν διευκρινίσεων, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής τους.

Footer Image