Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

της υπ. αριθμ.: 28/27-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 36/02-02-2023.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ότι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων της πράξης στην ιστοσελίδα https://training.crete-exporters.com, με ταυτόχρονη προσωπική ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε αιτούντα στο e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στην ιστοσελίδα https://training.crete-exporters.com. Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  training@crete-exporters.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσωρινοί πίνακες Απορριπτέων (Πίνακας Α), Επιτυχόντων (Πίνακας Β) και Επιλαχόντων (Πίνακας Γ).


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

10/2/2023 14:47

MIS5104012-3211-9728-1915-8491

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι/ αυτοαπασχολούμενοι της ΠΕ Λασιθίου: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση

2

23/1/2023 16:43

MIS5104012-6773-6071-5175-5180

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο

3

10/2/2023 14:25

MIS5104012-2747-7684-2912-7858

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Δεν έχει αναρτηθεί ολόκληρη η ΥΔ όπως ορίζεται στα πρότυπα
ΥΔ ΜΜΕ: δεν έχει αναρτηθεί

4

20/2/2023 16:47

MIS5104012-1005-7682-9293-3800

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι/ αυτοαπασχολούμενοι της ΠΕ Ρεθύμνου: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
ΥΔ Υποβολής: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη σύμφωνα με το πρότυπο
Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας: Δεν αναφέρεται η περίδος ισχύος της κάρτας ανεργίας
Αντίγραφο τίτλου σπουδών: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
Απόφαση Υπαγωγής: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη σύμφωνα με το πρότυπο

5

8/2/2023 18:52

MIS5104012-7749-7460-9266-2374

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί

6

7/2/2023 21:02

MIS5104012-2007-2162-3578-6656

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Τίτλος Σπουδών: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση

7

20/2/2023 14:20

MIS5104012-5174-6888-4798-5378

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί

8

9/2/2023 19:02

MIS5104012-4780-1852-7184-8414

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Η ΥΔ απευθύνεται σε άλλο φορέας και δεν έχει συμπεριληφθεί ο πίνακας όπως ορίζει το πρότυπο

9

20/2/2023 20:41

MIS5104012-0909-3911-5816-9102

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί
Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας: Δεν αναφέρεται η περίοδος ισχύος της κάρτας ανεργίας
Απόφαση Υπαγωγής: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί

10

14/1/2023 23:38

MIS5104012-6234-3660-1599-8846

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Απόδειξη ότι οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι της ΠΕ Ηρακλείου: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
Απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι της ΠΕ Ηρακλείου: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ Υποβολής: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ
De Minimis: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ ΜΜΕ: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του

11

14/1/2023 23:41

MIS5104012-8800-5545-1081-1999

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Απόδειξη ότι οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι της ΠΕ Ηρακλείου: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
Απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι της ΠΕ Ηρακλείου: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ Υποβολής: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ
De Minimis: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του
ΥΔ ΜΜΕ: Το έγγραφο παρουσιάζει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η αξιολόγησή του

12

11/1/2023 10:09

MIS5104012-4455-2383-3460-2704

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί

13

19/1/23 18:49

MIS5104012-4794-4518-8921-5020

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Στην ΥΔ η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (16/1/2022)
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη

14

14/1/2023 18:01

MIS5104012-6523-2122-0357-0356

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο

15

6/2/2023 12:23

MIS5104012-8146-5995-1561-8645

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Τίτλος Σπουδών: Δεν έχει αναρτηθεί τίτλος σπουδών όπως όριζε η πρόσκληση (έχει αναρτηθεί βεβαίωση φοίτησης)
ΥΔ Υποβολής: Στην ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί όπως το πρότυπο και η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (6/2/2022)
ΥΔ
De Minimis: Στην ΥΔ η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (6/2/2022)
ΥΔ ΜΜΕ: Στην ΥΔ η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (6/2/2022)

16

8/2/2023 13:11

MIS5104012-3565-2014-8697-7158

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Στην ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί όπως το πρότυπο και η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (8/2/2022)
ΥΔ
De Minimis: Στην ΥΔ η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (8/2/2022)

17

11/2/2023 14:22

MIS5104012-4569-7171-1888-0552

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Στην ΥΔ δεν έχει συμπεριληφθεί ο πίνακας όπως ορίζει το πρότυπο
ΥΔ ΜΜΕ: Στην ΥΔ έχει επιλεγεί ότι έχει υπάρχει μεταβολή στοιχείων σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση χωρίς να έχει επισυναπτεί η σχετική δήλωση της προηγούμενης χρήσης.

18

24/1/2023 9:30

MIS5104012-1436-0560-9973-8651

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει αναρτηθεί

19

8/2/2023 21:03

MIS5104012-1880-3395-1076-4639

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

ΥΔ Υποβολής: Στην ΥΔ η ημερομηνία που αναγράφεται είναι πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (8/2/2022)

20

15/1/2023 20:46

MIS5104012-0202-0116-2472-1504

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ/ΕΙΣΑ

Απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι/ αυτοαπασχολούμενοι της ΠΕ Ηρακλείου: Δεν αναρτήθηκε αποδεκτό έγγραφο σύμφωνα με την πρόσκληση
ΥΔ Υποβολής: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ
De Minimis: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη σύμφωνα με το πρότυπο
ΥΔ ΜΜΕ: Η ΥΔ δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εργοδότη σύμφωνα με το πρότυπο


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β)  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

12/1/23 13:27

MIS5104012-7393-9458-6826-1409

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

2

23/1/23 12:11

MIS5104012-6290-2440-0897-5107

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

3

28/1/23 13:10

MIS5104012-7175-2698-3222-8021

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

4

30/1/23 9:30

MIS5104012-8179-3103-6964-6464

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

5

30/1/23 13:08

MIS5104012-8427-2446-7616-7743

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

6

30/1/23 13:22

MIS5104012-1175-8608-6331-0775

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

7

31/1/23 13:16

MIS5104012-0319-2267-7554-1273

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

8

2/2/23 11:49

MIS5104012-5161-9682-4638-1108

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

9

2/2/23 13:45

MIS5104012-4091-3844-5895-1543

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

10

3/2/23 21:46

MIS5104012-6849-1380-8858-5415

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

11

6/2/23 15:08

MIS5104012-8268-1995-1482-1209

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

12

7/2/23 11:00

MIS5104012-7747-6938-2374-4779

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

13

7/2/23 19:12

MIS5104012-8707-3396-1599-9344

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

14

8/2/23 9:03

MIS5104012-8263-0370-7459-4036

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

15

8/2/23 10:16

MIS5104012-0062-5139-2479-5395

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

16

9/2/23 1:54

MIS5104012-3475-3693-5991-8039

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

17

9/2/23 9:06

MIS5104012-3586-3698-5176-6474

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

18

9/2/23 12:28

MIS5104012-7184-8127-2921-4523

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

19

9/2/23 14:15

MIS5104012-5066-4486-3681-3399

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

20

10/2/23 11:14

MIS5104012-0100-4754-6270-3351

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

21

14/2/23 10:11

MIS5104012-9980-2359-0594-4460

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

22

14/2/23 14:12

MIS5104012-8193-9045-5346-6972

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

23

17/2/23 11:48

MIS5104012-7843-5531-8007-6921

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

24

17/2/23 15:53

MIS5104012-7827-8751-1505-5601

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

25

18/2/23 22:50

MIS5104012-0213-2459-0767-6465

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

26

19/2/23 0:41

MIS5104012-6017-5350-0123-9876

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

27

20/2/23 12:40

MIS5104012-4048-4889-7131-6207

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

28

20/2/23 12:58

MIS5104012-2406-0870-4055-8620

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

29

20/2/23 20:18

MIS5104012-0858-8002-4037-5026

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

30

6/2/23 13:04

MIS5104012-1281-2557-2546-6051

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

31

7/2/23 14:58

MIS5104012-2169-6400-2081-5374

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

32

8/2/23 14:48

MIS5104012-1100-7667-0648-6692

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

33

9/2/23 12:09

MIS5104012-4950-2302-9309-9056

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

34

9/2/23 12:47

MIS5104012-7513-4680-5367-7030

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

35

9/2/23 19:18

MIS5104012-2505-2583-7237-0549

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

36

16/2/23 15:58

MIS5104012-5604-8938-1716-2539

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

37

30/1/23 15:14

MIS5104012-4063-0995-6514-2778

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

38

6/2/23 15:56

MIS5104012-2158-1795-9244-2878

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

39

7/2/23 12:59

MIS5104012-8356-3802-7351-1492

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

40

7/2/23 13:16

MIS5104012-2332-9644-5152-6251

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

41

7/2/23 14:47

MIS5104012-5664-0227-7116-5138

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

42

8/2/23 8:40

MIS5104012-1621-2024-8376-5845

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

42

43

20/2/23 13:00

MIS5104012-8311-5772-3007-0233

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

43

44

11/1/23 12:45

MIS5104012-1707-7422-6931-6210

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

44

45

17/1/23 10:27

MIS5104012-7079-6572-9001-8845

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

45

46

20/1/23 11:30

MIS5104012-1482-3556-2192-5986

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

46

47

26/1/23 21:41

MIS5104012-8734-4745-7611-0241

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

47

48

31/1/23 12:11

MIS5104012-4719-3890-4397-2916

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

48

49

3/2/23 14:43

MIS5104012-5986-7816-9779-4853

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

49

50

4/2/23 14:55

MIS5104012-9596-3221-6330-7209

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

50

51

6/2/23 10:01

MIS5104012-9597-2987-9683-7747

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

51

52

6/2/23 10:34

MIS5104012-6863-2145-0588-3359

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

52

53

7/2/23 12:46

MIS5104012-3542-6136-6115-6672

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

53

54

7/2/23 15:15

MIS5104012-1281-9393-9366-4207

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

54

55

8/2/23 10:56

MIS5104012-2109-6457-3184-9729

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

55

56

8/2/23 13:01

MIS5104012-0650-5108-1187-1485

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

56

57

9/2/23 9:26

MIS5104012-9193-8620-4182-3231

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

57

58

9/2/23 16:51

MIS5104012-2239-0520-8129-7534

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

58

59

9/2/23 20:32

MIS5104012-4147-5331-4077-5344

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

59

60

10/2/23 10:47

MIS5104012-1062-2538-8113-7903

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

60

61

13/2/23 10:19

MIS5104012-3173-6966-8646-6769

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

61

62

16/2/23 13:50

MIS5104012-6823-3327-1163-2010

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

62

63

9/1/23 16:21

MIS5104012-4489-7308-6050-4052

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

63

64

11/1/23 13:19

MIS5104012-1972-2275-2065-2343

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

64

65

18/1/23 10:53

MIS5104012-6229-9911-1330-2098

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

65

66

6/2/23 13:44

MIS5104012-6232-7770-0709-7105

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

66

67

9/2/23 13:11

MIS5104012-1159-1914-3128-4986

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

67

68

20/2/23 16:06

MIS5104012-6613-5755-0113-4369

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

68

69

13/1/23 14:33

MIS5104012-5523-4427-4474-7110

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

69

70

25/1/23 12:53

MIS5104012-1718-0759-9876-0051

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

70

71

27/1/23 17:05

MIS5104012-5877-7098-8591-7694

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

71

72

27/1/23 17:29

MIS5104012-0945-8773-6574-5463

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

72

73

30/1/23 14:04

MIS5104012-4335-7052-3319-0260

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

73

74

30/1/23 22:01

MIS5104012-4659-1971-6273-8909

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

74

75

31/1/23 15:35

MIS5104012-5510-4528-1622-2511

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

75

76

1/2/23 10:57

MIS5104012-4799-3491-5207-3984

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

76

77

2/2/23 11:13

MIS5104012-5335-6395-6550-4529

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

77

78

2/2/23 11:57

MIS5104012-9003-7119-7374-2783

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

78

79

2/2/23 14:37

MIS5104012-2097-8492-9358-4094

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

79

80

2/2/23 15:13

MIS5104012-2530-7089-6918-5827

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

80

81

2/2/23 15:22

MIS5104012-4936-4996-2608-0543

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

81

82

2/2/23 21:46

MIS5104012-8996-6438-4014-5240

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

82

83

3/2/23 12:13

MIS5104012-9418-9162-0162-7691

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

83

84

3/2/23 12:39

MIS5104012-7019-8793-6357-0742

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

84

85

3/2/23 14:04

MIS5104012-9539-3825-4369-8429

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

85

86

3/2/23 15:18

MIS5104012-5437-7780-3049-4215

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

86

87

5/2/23 19:13

MIS5104012-7634-7503-7016-8629

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

87

88

6/2/23 11:25

MIS5104012-8918-9018-9695-4530

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

88

89

7/2/23 13:29

MIS5104012-1990-1558-0702-6480

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

89

90

7/2/23 13:54

MIS5104012-4279-5045-3026-5077

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

90

91

7/2/23 19:09

MIS5104012-2171-7891-1847-0086

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

91

92

8/2/23 10:00

MIS5104012-0222-2892-6183-1113

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

92

93

8/2/23 11:19

MIS5104012-8378-1415-2584-5869

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

93

94

27/1/23 9:33

MIS5104012-4055-3523-6807-8415

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

95

30/1/23 13:45

MIS5104012-3185-7273-7016-9358

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

96

3/2/23 18:42

MIS5104012-3857-6540-7259-0325

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

97

8/2/23 11:21

MIS5104012-2669-3842-0303-4335

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

98

14/2/23 15:11

MIS5104012-7007-4841-2453-1983

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

99

31/1/23 13:06

MIS5104012-1408-2900-7769-5660

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

100

7/2/23 11:48

MIS5104012-5650-2918-9032-1495

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

101

15/2/23 9:10

MIS5104012-3902-6530-7795-7544

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

102

20/2/23 20:30

MIS5104012-7937-2637-5825-2013

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

103

20/2/23 20:48

MIS5104012-5675-2404-6358-4311

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

104

26/1/23 10:23

MIS5104012-4946-4201-2231-0231

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

105

20/2/23 12:50

MIS5104012-1519-3218-3480-5509

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

106

27/1/23 14:59

MIS5104012-5757-1182-3030-4984

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

107

8/2/23 12:32

MIS5104012-4605-2495-8663-2280

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

108

8/2/23 13:21

MIS5104012-8446-3981-4913-5451

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

109

14/2/23 13:22

MIS5104012-9717-3447-0625-7722

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

110

15/2/23 13:46

MIS5104012-4638-9427-5942-5424

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

111

16/2/23 14:55

MIS5104012-6692-8562-4000-6117

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

112

17/2/23 11:29

MIS5104012-9090-2469-3918-6217

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

113

17/2/23 12:10

MIS5104012-7257-5411-4061-7042

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

114

20/2/23 12:16

MIS5104012-6434-4308-5532-0479

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

115

24/1/23 14:56

MIS5104012-6678-2966-8646-5452

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

116

2/2/23 14:18

MIS5104012-7556-8273-5972-7253

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

117

30/1/23 15:55

MIS5104012-4815-5868-8192-6366

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

118

9/2/23 8:55

MIS5104012-1040-7684-0422-9736

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

119

10/2/23 14:48

MIS5104012-6550-6007-1778-2494

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

120

13/2/23 12:31

MIS5104012-8434-2271-1305-5320

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

121

13/2/23 15:11

MIS5104012-6494-6312-0284-6563

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

122

16/2/23 10:27

MIS5104012-8729-2258-9201-0993

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

123

27/1/23 10:24

MIS5104012-8369-9117-1764-3609

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

124

10/2/23 9:26

MIS5104012-6717-4502-1507-9407

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

125

19/2/23 10:50

MIS5104012-9662-0631-8465-0053

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

126

8/2/23 12:49

MIS5104012-6168-0973-9916-8640

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

127

10/2/23 12:38

MIS5104012-0894-4352-1726-3082

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

128

10/2/23 14:27

MIS5104012-3325-1525-5557-4358

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

129

9/2/23 12:40

MIS5104012-0463-9433-0039-3112

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

130

9/2/23 15:15

MIS5104012-7051-8914-7097-9228

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

131

13/2/23 11:04

MIS5104012-1470-3440-9742-4222

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

132

13/2/23 11:16

MIS5104012-7514-1392-2016-7196

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

133

14/2/23 10:06

MIS5104012-7871-2869-4364-4643

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

134

16/2/23 14:07

MIS5104012-4206-1370-0207-1479

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

135

17/2/23 12:13

MIS5104012-2513-5873-2958-1512

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

136

20/2/23 15:52

MIS5104012-9907-7934-3786-5455

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

137

31/1/23 15:38

MIS5104012-2653-7122-9601-5308

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

138

9/2/23 15:03

MIS5104012-2785-1303-8378-1438

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

139

13/2/23 14:49

MIS5104012-1456-7266-9966-3488

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

140

31/1/23 11:56

MIS5104012-1730-6956-9581-9883

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

141

31/1/23 15:26

MIS5104012-6951-8433-4799-4719

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

142

2/2/23 15:29

MIS5104012-3480-9151-7757-0635

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

143

6/2/23 14:03

MIS5104012-3501-0613-4805-4591

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

144

23/1/23 12:28

MIS5104012-9231-4425-7504-1066

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

1

145

23/1/23 15:14

MIS5104012-6551-8443-8649-8091

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

146

26/1/23 15:19

MIS5104012-6642-2979-2575-9556

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

3

147

27/1/23 13:47

MIS5104012-0783-1163-3137-2972

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

4

148

2/2/23 10:28

MIS5104012-6551-4357-2964-9100

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

5

149

6/2/23 14:00

MIS5104012-9606-8096-8831-8909

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

6

150

7/2/23 13:18

MIS5104012-6542-6038-5025-4685

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

7

151

9/2/23 12:53

MIS5104012-7713-3122-5555-2570

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

8

152

10/2/23 10:15

MIS5104012-1590-0766-3332-1108

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

9

153

13/2/23 13:30

MIS5104012-5710-1343-8253-9029

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

10

154

20/2/23 14:46

MIS5104012-4594-1057-2590-0167

ΧΑΝΙΩΝ

100

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

11

155

3/2/23 14:00

MIS5104012-5151-3085-7676-8996

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

12

156

7/2/23 15:13

MIS5104012-2516-1689-5738-1177

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

13

157

7/2/23 16:00

MIS5104012-4190-3611-1579-8174

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

14

158

8/2/23 13:38

MIS5104012-8295-0414-8752-3371

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

15

159

9/2/23 12:46

MIS5104012-0227-1175-7789-7001

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

16

160

9/2/23 17:07

MIS5104012-2050-4276-0826-8066

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

17

161

11/2/23 23:03

MIS5104012-5426-9930-4040-1924

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

18

162

20/2/23 13:29

MIS5104012-0565-4144-8853-1480

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

19

163

20/2/23 13:47

MIS5104012-0503-7410-9151-8318

ΧΑΝΙΩΝ

95

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

20

164

20/1/23 15:37

MIS5104012-7551-9377-0010-7348

ΧΑΝΙΩΝ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

21

165

24/1/23 15:27

MIS5104012-9732-3690-0879-4701

ΧΑΝΙΩΝ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

22

166

8/2/23 21:45

MIS5104012-5917-1742-4509-3373

ΧΑΝΙΩΝ

90

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

23

167

26/1/23 13:36

MIS5104012-4689-8561-5160-7251

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

168

3/2/23 13:45

MIS5104012-8663-6367-6360-9502

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

169

3/2/23 15:32

MIS5104012-5849-4754-2066-0531

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

170

6/2/23 9:16

MIS5104012-7688-3270-4714-8271

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

171

6/2/23 10:45

MIS5104012-4907-3508-0021-4943

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

172

7/2/23 13:54

MIS5104012-5088-1739-0065-5023

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

173

10/2/23 11:58

MIS5104012-9761-2925-4357-4639

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

174

14/2/23 9:51

MIS5104012-4365-5732-5211-2328

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

175

17/2/23 15:54

MIS5104012-6362-1846-9311-2776

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

176

20/2/23 9:29

MIS5104012-0084-8646-7559-5074

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

177

20/2/23 11:24

MIS5104012-2565-1194-4724-3423

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

178

20/2/23 11:29

MIS5104012-8022-1162-7839-7921

ΧΑΝΙΩΝ

85

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

179

1/2/23 12:47

MIS5104012-0337-1464-4300-5049

ΧΑΝΙΩΝ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

180

9/2/23 10:29

MIS5104012-5368-0976-1121-7173

ΧΑΝΙΩΝ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

181

9/2/23 16:45

MIS5104012-9675-5461-3498-4688

ΧΑΝΙΩΝ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

182

14/2/23 10:52

MIS5104012-7763-0671-8806-5971

ΧΑΝΙΩΝ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

183

17/2/23 15:12

MIS5104012-6102-8268-6729-3485

ΧΑΝΙΩΝ

80

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

184

20/1/23 13:13

MIS5104012-4791-1056-1152-1242

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

185

23/1/23 13:31

MIS5104012-1730-3647-7561-6525

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

42

186

26/1/23 12:40

MIS5104012-4860-2332-9358-5139

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

43

187

26/1/23 13:18

MIS5104012-9328-8173-4174-6457

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

44

188

27/1/23 11:34

MIS5104012-7739-3313-7037-5652

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

45

189

7/2/23 9:06

MIS5104012-2877-4415-6176-5870

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

46

190

8/2/23 14:28

MIS5104012-2553-3455-9123-3257

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

47


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΥΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

8/2/23 11:39

MIS5104012-7365-7328-5167-9961

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

94

2

8/2/23 14:05

MIS5104012-4276-7899-4265-4905

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

95

3

8/2/23 14:33

MIS5104012-8736-1898-3341-7990

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

96

4

9/2/23 11:41

MIS5104012-1311-4552-4224-5584

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

97

5

9/2/23 13:55

MIS5104012-2444-5317-5183-8838

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

98

6

9/2/23 14:12

MIS5104012-4831-0782-3643-8629

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

99

7

10/2/23 10:35

MIS5104012-4970-2662-5942-5510

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

100

8

10/2/23 14:05

MIS5104012-4723-6986-7144-0744

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

101

9

13/2/23 15:16

MIS5104012-0680-5978-1221-9916

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

102

10

14/2/23 10:35

MIS5104012-8879-4565-0205-1348

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

103

11

17/2/23 11:42

MIS5104012-4029-2558-8602-4795

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

104

12

17/2/23 19:41

MIS5104012-3023-6393-7529-4899

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

105

13

20/2/23 12:23

MIS5104012-2554-4236-6360-3757

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

106

14

20/2/23 20:14

MIS5104012-2116-6382-4921-3652

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

107

15

20/1/23 12:53

MIS5104012-2027-8734-9238-8336

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

108

16

20/1/23 16:49

MIS5104012-1463-3125-9335-7846

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

109

17

25/1/23 16:10

MIS5104012-9437-8303-3613-0669

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

110

18

27/1/23 15:24

MIS5104012-9961-6845-8685-8031

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

111

19

30/1/23 14:14

MIS5104012-7467-3172-6623-1734

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

112

20

31/1/23 11:45

MIS5104012-0336-4386-8155-3473

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

113

21

31/1/23 13:27

MIS5104012-2116-2892-8252-9749

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

114

22

31/1/23 15:52

MIS5104012-7769-2319-8500-0108

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

115

23

1/2/23 10:20

MIS5104012-9455-2588-8475-7617

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

116

24

1/2/23 13:03

MIS5104012-9744-4370-8622-8008

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

117

25

2/2/23 11:09

MIS5104012-0124-3856-2801-7437

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

118

26

2/2/23 12:29

MIS5104012-0310-0767-9853-5038

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

119

27

2/2/23 14:59

MIS5104012-9186-4581-3663-1163

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

120

28

6/2/23 11:58

MIS5104012-1003-4114-9855-6234

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

121

29

7/2/23 13:48

MIS5104012-5145-7737-7511-6280

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

122

30

7/2/23 14:07

MIS5104012-5973-8134-4942-1457

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

123

31

7/2/23 15:27

MIS5104012-4468-2246-5487-9264

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

124

32

7/2/23 15:37

MIS5104012-4025-0189-5868-0252

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

125

33

8/2/23 11:31

MIS5104012-5043-2805-2598-7184

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

126

34

8/2/23 11:45

MIS5104012-9773-7014-7168-2770

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

127

35

8/2/23 11:57

MIS5104012-6084-9029-2155-5270

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

128

36

8/2/23 13:44

MIS5104012-5952-3304-3460-3156

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

129

37

8/2/23 23:10

MIS5104012-8540-3142-2189-3823

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

130

38

9/2/23 8:35

MIS5104012-9473-1512-1090-7877

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

131

39

9/2/23 12:31

MIS5104012-6675-9655-7132-4236

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

132

40

10/2/23 10:09

MIS5104012-0910-3210-5670-7867

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

133

41

13/2/23 9:58

MIS5104012-3870-5915-7183-3030

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

134

42

13/2/23 10:30

MIS5104012-0631-3991-3841-1970

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

135

43

20/2/23 8:54

MIS5104012-6402-7275-1303-5280

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

136

44

20/2/23 13:06

MIS5104012-2711-5501-4026-0661

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

137

45

20/2/23 14:09

MIS5104012-8314-0718-2624-4285

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

138

46

20/2/23 14:28

MIS5104012-9454-2734-3615-2325

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

139

47

20/2/23 16:20

MIS5104012-6359-6564-1720-2971

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

140

48

17/1/23 14:02

MIS5104012-7368-6782-4440-1872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

141

49

26/1/23 11:42

MIS5104012-7166-0254-2703-2791

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

142

50

3/2/23 15:51

MIS5104012-3246-8105-1685-8409

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

143

51

6/2/23 11:41

MIS5104012-3836-6681-9697-6761

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

144

52

7/2/23 12:28

MIS5104012-0978-7525-1061-6528

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

145

53

9/2/23 10:33

MIS5104012-1804-1600-1982-0303

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

146

54

13/2/23 15:16

MIS5104012-7739-7834-4277-9890

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

147

55

3/2/23 15:49

MIS5104012-9211-6030-4237-4296

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

60

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

148

56

17/1/23 15:06

MIS5104012-1945-2693-7620-8349

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

149

57

2/2/23 0:12

MIS5104012-6038-5344-8090-8710

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

150

58

2/2/23 10:46

MIS5104012-1572-4571-6774-8172

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

151

59

2/2/23 15:23

MIS5104012-3365-3509-2804-4064

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

152

60

2/2/23 15:40

MIS5104012-4741-1648-9446-9511

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

153

61

6/2/23 11:07

MIS5104012-0310-1247-4716-2958

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

154

62

8/2/23 19:51

MIS5104012-5063-3118-3033-0677

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

155

63

9/2/23 16:27

MIS5104012-4352-8827-2983-6862

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

156

64

10/2/23 12:47

MIS5104012-3335-8983-7980-0144

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

157

65

17/2/23 15:39

MIS5104012-9545-0074-8993-5562

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

158

66

20/1/23 15:13

MIS5104012-5227-5202-2559-4344

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

159

67

2/2/23 11:36

MIS5104012-9355-3756-2688-2417

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

160

68

20/2/23 19:51

MIS5104012-1063-2092-0431-8615

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

161

69

8/2/23 17:24

MIS5104012-2358-0067-2223-8084

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

24

70

9/2/23 9:47

MIS5104012-0146-6558-1960-1361

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

25

71

10/2/23 14:09

MIS5104012-0517-3440-5738-7222

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

26

72

14/2/23 12:47

MIS5104012-6494-6513-2614-3940

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

27

73

14/2/23 16:25

MIS5104012-6693-6741-2068-5719

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

74

16/2/23 11:10

MIS5104012-3342-0447-1937-6494

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

75

20/2/23 11:45

MIS5104012-8668-0106-1632-7418

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

76

20/2/23 12:33

MIS5104012-5168-3593-8943-5537

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

77

26/1/23 15:20

MIS5104012-4039-8676-2799-1674

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

78

30/1/23 11:09

MIS5104012-0280-1614-7787-2827

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

79

2/2/23 10:57

MIS5104012-5845-5691-6311-8632

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

80

2/2/23 15:38

MIS5104012-4891-8993-5780-9090

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

81

8/2/23 10:02

MIS5104012-7090-0197-9148-4207

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

82

8/2/23 11:56

MIS5104012-7471-2122-7680-1253

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

83

8/2/23 12:05

MIS5104012-2852-0566-4799-7250

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

84

17/2/23 15:52

MIS5104012-0754-1226-9569-5497

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

85

18/2/23 0:31

MIS5104012-0931-1278-8020-2205

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

86

13/2/23 16:03

MIS5104012-6983-6771-8646-9226

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

87

20/2/23 19:46

MIS5104012-2538-8796-6806-3151

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

42

88

3/2/23 16:00

MIS5104012-5051-9197-5872-8747

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

43

89

7/2/23 12:04

MIS5104012-8987-1766-7948-8129

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

28

90

8/2/23 13:51

MIS5104012-1696-5285-0204-0957

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

29

91

14/2/23 13:04

MIS5104012-1030-5986-6975-3025

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

30

92

16/2/23 11:27

MIS5104012-7580-1140-9738-5230

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

31

93

20/2/23 15:32

MIS5104012-4354-1391-4125-4025

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

32

94

1/2/23 15:40

MIS5104012-5399-1268-4882-5329

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

33

95

6/2/23 10:08

MIS5104012-5937-2111-6578-1000

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

34

96

10/2/23 14:47

MIS5104012-6299-1166-9292-7033

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

35

97

13/2/23 14:19

MIS5104012-4650-3489-5706-3062

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

36

98

13/2/23 15:47

MIS5104012-6964-9073-6822-1699

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

37

99

14/2/23 8:26

MIS5104012-2337-5363-0903-7767

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

38

100

16/2/23 15:28

MIS5104012-1926-6373-5351-5335

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

39

101

9/2/23 20:36

MIS5104012-8325-2595-3332-3435

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

40

102

14/2/23 9:21

MIS5104012-2353-1935-2743-7216

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

41

103

9/2/23 13:07

MIS5104012-6502-3514-8182-8586

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

48

104

13/2/23 11:12

MIS5104012-7668-9233-1029-5590

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

49

105

13/2/23 13:41

MIS5104012-5936-7264-2597-4558

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

50

106

13/2/23 14:12

MIS5104012-3374-4388-8967-5781

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

51

107

15/2/23 20:22

MIS5104012-4020-7551-6535-1626

ΧΑΝΙΩΝ

75

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

52

108

17/1/23 12:03

MIS5104012-1697-5235-8463-4091

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

53

109

18/1/23 15:40

MIS5104012-0275-2662-4546-6753

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

54

110

26/1/23 14:36

MIS5104012-9316-0532-1360-5965

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

55

111

30/1/23 14:18

MIS5104012-9635-9968-4388-4482

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

56

112

31/1/23 13:48

MIS5104012-4295-7914-6026-1958

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

57

113

8/2/23 22:25

MIS5104012-0307-3887-7957-6675

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

58

114

9/2/23 11:02

MIS5104012-7126-5868-1020-1150

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

59

115

10/2/23 10:58

MIS5104012-0905-2472-0031-7522

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

60

116

17/2/23 14:46

MIS5104012-0464-2553-5025-4355

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

61

117

20/2/23 9:50

MIS5104012-8286-0725-0594-4204

ΧΑΝΙΩΝ

70

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

62

118

25/1/23 15:18

MIS5104012-2322-8166-8778-3806

ΧΑΝΙΩΝ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

63

119

1/2/23 14:58

MIS5104012-4001-6770-4190-7447

ΧΑΝΙΩΝ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

64

120

8/2/23 21:49

MIS5104012-5268-4530-6591-9876

ΧΑΝΙΩΝ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

65

121

9/2/23 10:13

MIS5104012-8600-1615-2002-4827

ΧΑΝΙΩΝ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

66

122

9/2/23 16:59

MIS5104012-8644-0391-1436-4810

ΧΑΝΙΩΝ

65

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

67

123

25/1/23 15:33

MIS5104012-8529-6727-8713-3787

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

68

124

9/2/23 10:09

MIS5104012-9264-3971-4416-7189

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

69

125

10/2/23 9:06

MIS5104012-5666-4275-9217-6013

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

70

126

10/2/23 9:14

MIS5104012-9490-9419-9449-9123

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

71

127

20/2/23 11:00

MIS5104012-9602-2036-2954-0237

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

72

128

20/2/23 12:37

MIS5104012-5915-8600-4945-7770

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

73

129

20/2/23 17:21

MIS5104012-2941-9994-7447-5359

ΧΑΝΙΩΝ

55

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

74

130

6/2/23 14:17

MIS5104012-4970-9836-2749-3511

ΧΑΝΙΩΝ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

75

131

9/2/23 11:01

MIS5104012-4117-9879-6772-9178

ΧΑΝΙΩΝ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

76

132

17/2/23 14:11

MIS5104012-0880-2000-5926-8361

ΧΑΝΙΩΝ

50

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

77

133

10/2/23 14:32

MIS5104012-0994-2893-8845-6333

ΧΑΝΙΩΝ

35

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

78

 

 

 

 

 

 

Footer Image