Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί των από 09/05/2023 Προσωρινών Πινάκων Ωφελουμένων

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει ένσταση επί των προσωρινών πινάκων απορριπτέων/επιτυχόντων/επιλαχόντων όπως αυτοί αναρτήθηκαν την 9η Μαΐου 2023 στην ιστοσελίδα της πράξης https://training.crete-exporters.com.
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δύο (2) υποβληθεισών ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» από την Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων (σχετικό από 16/05/2023 Πρακτικό) με το οποίο αποφασίζει ως εξής

Footer Image