Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.: 28/27-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της μοναδικής τροποποίησης αυτής με αρ. πρωτ.: 36/02-02-2023.

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ως Δικαιούχος/ Αναθέτουσα Αρχή της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ότι αναρτήθηκαν τα οριστικα αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων της πράξης στην ιστοσελίδα https://training.crete-exporters.com, με ταυτόχρονη προσωπική ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε αιτούντα στο e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε συνέχεια συνεδριάσεων των αρμόδιων Επιτροπών (Αξιολόγησης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων και Επιλογής Ωφελουμένων) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την πράξη νο 19/ 16-12-2022 πρακτικό Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, προβαίνει στην κατάρτιση και ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Ωφελουμένων (απορριπτέων, επιτυχόντων και επιλαχόντων).

Footer Image