ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: 

 • Να μην εργάζονται στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και σε φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT [statistics.gr]) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών [https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo- dimosion-ypiresion/], όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
 • Να μην είναι άνεργοι ή/και να λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ήτοι να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού Σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.
 • Να διαθέτουν πιστοποιητικό? γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, εφόσον είναι υπήκοοι ξενών χωρών.
 •  Να μην έχουν καταρτιστεί στο ίδιο αντικείμενο μέσω άλλου προγράμματος κατάρτισης τον τελευταίο χρόνο.
 • Να μην συμμετέχουν το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Να είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης, είτε να είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (έδρα η? υποκατάστημα) στην Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα:

  α) Αν είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης θα αποδεικνύεται από? τα κάτωθι δικαιολογητικά? που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί? με την αίτησή τους:

  • Λογαριασμό? Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας: Ηλεκτρισμός η? Νερό? η? Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι κάτοικος της Περιφέρειας Κρήτης (Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φιλοξενούμενος στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει σχετικό λογαριασμό? στο όνομά? του θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής Δήλωσής του (Ε1) για τελευταίο οικονομικό? έτος στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται ή
  • Βεβαίωση κατοικίας από? το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis)

  β) Αν ει?ναι εργαζο?μενοι/αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρη?σεις που δραστηριοποιου?νται (ε?δρα η? υποκατα?στημα) στην Περιφέρεια Κρήτης θα αποδεικνυ?εται απο? τα κα?τωθι δικαιολογητικα? που θα προσκομι?σουν οι υποψη?φιοι ωφελου?μενοι μαζι? με την αι?τησή τους:

  • Ατομικο?ς Πι?νακας Προσωπικου? Ε4, προκειμε?νου να αποδεικνυ?εται ο το?πος εργασι?ας των υποψηφι?ων (https://myergani.gov.gr)

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική (άρθρο 31 ν. 4144/13), αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.[1]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε εποχική επιχείρηση) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα  υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης).

Η Αναθέτουσα Αρχή ως Δικαιούχος, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά την πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, θα λαμβάνει από τις επιχειρήσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων (στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, από τους ίδιους), Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων De Minimis[2] που αυτές έχουν λάβει τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα δύο (2) προηγούμενα) καθώς και τη δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτόν θα ελέγχεται ότι με τη χορηγούμενη έμμεση ενίσχυση λόγω της κατάρτισης, δεν θα υπάρχει υπέρβαση των 200.000 ευρώ (€) σε ενισχύσεις De minimis την τριετία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:

1.  Ηλικία

2.  Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας

3.  Συμμετοχή 1η φορά σε προγράμματα κατάρτισης

4.  Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης με αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος ή  με το ενδιαφέρον για εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά στο κριτήριο «Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης με αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος ή  με το ενδιαφέρον για εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας», διευκρινίζεται ότι η ένταξη του εν λόγω κριτηρίου απορρέει από τα όσα ορίζονται στην με αρ. 82759/29-08-2022  ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο με αρ. πρωτ. 4581/30-08-2022 ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο, για την επιλογή ωφελουμένων σε προγράμματα Σ.Ε.Κ. εργαζομένων μισθωτών ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολουμένων, δύναται να προσδιορίζονται ειδικά κοινωνικά κριτήρια ως κριτήρια επιλογής ωφελουμένων, καθώς και στη με αρ. αριθμό 90063 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΠ 4963/22-09-2022) και αφορά στην τροποποίηση της υπ. αρ. 82759/29-08-2022 (Β’ 4581) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)».

Επομένως, διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη πρόσκληση, εφόσον αποδεικνύεται σχετική συνάφεια των αντικειμένων κατάρτισης με το αντικείμενο της εργασίας/επαγγέλματός τους ή ενδιαφέρονται για ενδεχόμενη αλλαγή – εξέλιξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μοριοδοτούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω:

 • για τους εν δυνάμει καταρτιζόμενους μισθωτούς:
 • Ύπαρξη συνάφειας των αντικειμένων κατάρτισης που δηλώνoυν ότι τους ενδιαφέρουν να παρακολουθήσουν με το αντικείμενο εργασίας τους,
 • Ύπαρξη συνάφειας των αντικειμένων κατάρτισης που δηλώνoυν ότι τους ενδιαφέρουν να παρακολουθήσουν με ενδεχόμενη αλλαγή - εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας,

Για τους εν δυνάμει καταρτιζόμενους αυτοαπασχολούμενους:

 • Ύπαρξη συνάφειας της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους,
 • Ύπαρξη συνάφειας της λαμβανόμενης κατάρτισης με ενδεχόμενη αλλαγή - εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας.

Διευκρινίζεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing» και «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)» συγκαταλέγονται στα προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες τηλεργασίας ή άλλες οριζόντιες δεξιότητες (εφεξής «προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων»). Επομένως, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, οι ωφελούμενοι μπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παρακολούθηση των εν λόγω αντικειμένων κατάρτισης, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας. Η μοριοδότησή τους θα γίνει θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη απόλυτης συνάφειας.

Αναλυτικά, η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλικία[3]

Μικρότερο ή ίσο (?) των 30 ετών

20

Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Από 31 έως 44 ετών

15

Μεγαλύτερο ή ίσο (?) των 45 ετών

10

Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας

Έως 1.500 ημέρες (?5 έτη)

40

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ για χρήση σε ΑΣΕΠ (για εμπειρία ως μισθωτός) ή/και εκτύπωση των στοιχείων μητρώου επιχείρησης από το taxisnet (για εμπειρία ως αυτοαπασχολούμενος)[4]. Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία, προσκομίζεται η αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3).

Από 1.501 ημέρες έως και 3.000 ημέρες (5 έως 10 έτη)

30

Από 3.001 ημέρες (>10 έτη)

20

Συμμετοχή 1η φορά σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Ο υποψήφιος μοριοδοτείται επιπλέον μόνο εφόσον δεν έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

20

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.[5]

Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης με αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος ή με το αντικείμενο αλλαγής-εξέλιξης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επαγγελματική/εργασιακή συνάφεια ή ενδιαφέρον για αλλαγή-εξέλιξη της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η συνάφεια ή η επικείμενη συνάφεια θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των δηλούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (τα προγράμματα ψηφιακών δεξιότητων θεωρούνται συναφή)[6]

20

Υπεύθυνη δήλωση περί συνάφειας των επιλεγμένων αντικειμένων κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας/επαγγέλματος ή περί ενδιαφέροντος για αλλαγή-εξέλιξη της επαγγελματικής δραστηριότητας[7].

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ

100

 [1] Mετά τη δημοσίευση του νόμου 4430/2016 (άρθρα 56 και 57) ισχύουν τα εξής : 1.Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

[2] Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ενισχύσεις μεγαλύτερες των 200.000 Ευρώ και των 100.000 Ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή για λόγους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού. (https://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=71)

[3] Η ηλικία υπολογίζεται ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

[4] Επισημαίνεται ότι, για τους αυτοαπασχολούμενους θα προσμετράται επιπλέον ως προϋπηρεσία και ο χρόνος από την ημέρα έναρξης άσκησης της ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ταυτόχρονη απασχόληση ως μισθωτός και ως αυτοαπασχολούμενος, η εμπειρία συμψηφίζεται και δεν προσμετράται εις διπλούν.

[5] Σε περίπτωση που κάποιος έχει παρακολουθήσει κατά το παρελθόν άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα, το παρόν δικαιολογητικό δεν είναι υποχρεωτικό

[6] Ως προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην παρούσα νοούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing» και «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)»

[7] Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συνάφεια με τα δηλούμενα προγράμματα, το παρόν δικαιολογητικό δεν είναι υποχρεωτικό.

Footer Image