Όλα τα προγράμματα κατάρτισης, ανεξαρτήτως αντικειμένου, περιλαμβάνουν 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες που θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι ανά πρόγραμμα κατάρτισης, περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social Media Marketing

 1. Έναρξη προγράμματος
 2. Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ενημερωτικές ιστοσελίδες
 3. SWOT, Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 4. Έρευνα αγοράς
 5. Πλάνο marketing, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες
 6. Στόχος & Στρατηγική επικοινωνίας μέσα από Social Media
 7. Τρόποι αύξησης των followers στα Social Media
 8. Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 9. Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 11. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 12. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2: Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)

 1. Έναρξη προγράμματος
 2. Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
 3. Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)
 4. Search engine optimization και e-shop
 5. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)
 6. Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)
 7. Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 8. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 9. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3: Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης

 1. Έναρξη προγράμματος
 2. Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
 3. Η οργάνωση της μονάδας επισιτισμού
 4. Σχεδιασμός, Παραγωγή και Παρουσίαση των προϊόντων
 5. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 6. Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών
 7. Οργάνωση και Διαχείριση εκδηλώσεων επισιτισμού
 8. Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 10. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 11. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4: Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

 1. Έναρξη προγράμματος
 2. Βασικές αρχές Marketing
 3. Τμηματοποίηση της αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση
 4. Το μείγμα Marketing (Marketing Mix)
 5. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών και βιομηχανικών πελατών
 6. Έρευνα αγοράς και Διαχείριση κινδύνου
 7. Πελάτες και Πελατειακές σχέσεις
 8. Ο ρόλος της επικοινωνίας και της διαπραγματευτικής ικανότητας στις πωλήσεις
 9. Η προσωπική πώληση
 10. Διοίκηση και Οργάνωση τμήματος πωλήσεων
 11. Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 12. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 13. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 14. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό τομέα

 1. Έναρξη προγράμματος
 2. Οργάνωση και Λειτουργία τουριστικού γραφείου
 3. Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από μεμονωμένους μόνο ταξιδιώτες (Individuals) ή οργανωμένες ομάδες ταξιδιωτών (Groups)
 4. Δημιουργία πακέτων διακοπών (Package tours/ Holidays)
 5. Υπηρεσίες και Πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο εσωτερικό (εσωτερικός & εισερχόμενος / incoming τουρισμός)
 6. Υπηρεσίες και Πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό (outgoing τουρισμός)
 7. Υπηρεσίες και Πληροφορίες για τα ταξίδια αναψυχής (Leisure travel)
 8. Υπηρεσίες και Πληροφορίες για επαγγελματικά ταξίδια (Business travel)
 9. Υπηρεσίες και Πληροφορίες για τη διοργάνωση συνεδρίων (Conference)
 10. Υπηρεσίες και Πληροφορίες για ταξίδια κινήτρων (Incentive travel)
 11. Αντιπροσώπευση και Προώθηση τουριστικών υπηρεσιών
 12. Υγεία  και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 13. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 14. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 15. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
javascript:__doPostBack('ctl00$mainCPHolder$virtualpagemanager1$ctrlVirtualPageEditor1$ctrlPageLanguages1$ctrlVirtualPageLanguageEdit1$btnSave','') Διευκρινίζεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing» και «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)» συγκαταλέγονται στα προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες τηλεργασίας ή άλλες οριζόντιες δεξιότητες (εφεξής «προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων»). Επομένως, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, οι ωφελούμενοι μπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παρακολούθηση των εν λόγω αντικειμένων κατάρτισης, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας. Η μοριοδότησή τους θα γίνει θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη απόλυτης συνάφειας.
Footer Image